Tillbaka till Data & Privacy

Integritetspolicy

Dina personuppgifter som du lämnar i denna ansökan kommer att behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Uppsalahem AB, orgnr: 556137-3589, är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter. Dina personuppgifter hanteras i enlighet med denna sekretesspolicy.

 

Laglig grund och ändamål

Dina personuppgifter kommer att behandlas med ändamålet att hantera rekrytering via din ansökan eller intresseanmälan (”Connect”). Vi kommer att behandla personuppgifter om dig som söker jobb hos Uppsalahem. Den rättsliga grunden vi använder är intresseavvägning. Det innebär att en intresseavvägning görs mellan Uppsalahems intresse av att behandla personuppgifter i samband med rekrytering och den arbetssökandes intresse av skydd för den personliga integriteten. För att kunna rekrytera personal till Uppsalahem behöver vi behandla personuppgifter om den som söker jobb hos oss. Vårt berättigade intresse för att behandla personuppgifter är att kunna rekrytera personal. 

Om du blir anställd och därmed påbörjar en anställning hos oss kommer dina personuppgifter istället att behandlas med stöd av ditt anställningsavtal och anställningsförhållande.

 

Kategorier av personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter såsom namn, kontaktuppgifter, CV och personligt brev, intyg, betyg, resultat från eventuella personlighetstester samt anteckningar från intervjuer och referenstagning.

 

Hantering, lagring och radering

Dina personuppgifter kan komma att delas med våra anställda som är involverade i rekryteringen. I vissa fall tar även Uppsalahem hjälp av en rekryteringsfirma som i sådana fall får ta del av dina uppgifter.

 

Uppsalahem är ett kommunalt allmännyttigt bostadsföretag som omfattas av tryckfrihetsförordningens bestämmelser om allmänna handlingar. Vi följer därmed offentlighets- och sekretesslagen samt arkivlagen. Information som kommer in till oss och handlingar som vi själva upprättar blir allmänna handlingar. De uppgifter du lämnar till oss kan vid en eventuell begäran enligt offentlighetsprincipen behöva lämnas ut.

 

Samtliga personuppgifter och ansökningshandlingar som skickats in vid en jobbansökan eller vid en intresseanmälan kommer att raderas två år efter avslutad rekrytering alternativt registrering av intresseanmälan. Om du anställs kommer uppgifterna att sparas och hanteras i enlighet med det som gäller när ett anställningsavtal ingås.

 

Överföring av personuppgifter

Personuppgifter kan komma att hanteras av externa samarbetspartners i rekryteringsprocesser. I vissa fall agerar samarbetspartners som personuppgiftsbiträden som behandlar personuppgifter för Uppsalahems räkning. Hur personuppgiftsbiträdet får behandla personuppgifter regleras i ett avtal mellan Uppsalahem och biträdet. Vi lämnar även ut dina personuppgifter när det följer av lag eller myndighetsbeslut. Om uppgifterna överförs till ett land utanför EU, säkerställer vi att sådan överföring är laglig.

 

Skyddade personuppgifter

Om du har skyddade personuppgifter bör du vara aktsam med vilket information som du delar i din ansökan. Har du frågor kring detta kan du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen.

 

Cookies

När Användare använder Tjänsten kommer information om användandet att lagras genom cookies. Cookies är passiva textfiler som lagras av webbläsaren i Användarens enhet, såsom dennes dator, mobil eller surfplatta, vid uppkoppling mot Tjänsten. Vi använder cookies för att underlätta Användarens användning av Tjänsten samt för att inhämta information såsom exempelvis statistik om Användarens användning av Tjänsten. Detta sker i syfte att säkerställa, underhålla och förbättra Tjänsten. Informationen som inhämtas från cookies kan även utgöra personuppgifter och i sådant fall omfattas behandlingen av vår Cookie Policy.

 

Användare kan när som helst neka användningen av cookies genom att ändra inställningar i sin enhet. Om så sker kan dock Användarens upplevelse av Tjänsten försämras, exempelvis genom att vissa funktioner i Tjänsten inte längre finns tillgängliga.

 

Dina rättigheter

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten.


Kontaktuppgifter

Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta oss på info@uppsalahem.se eller vårt dataskyddsombud på dso.uppsalahem@jpinfonet.se. Mer information om hur Uppsalahem hanterar personuppgifter finns på https://www.uppsalahem.se/gdpr.

Jobbar du redan på Uppsalahem?

Var med och rekrytera för att hitta din framtida kollega.

email
@uppsalahem.se
Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor